Regulamin uczestnictwa na zajęciach w Szkole Sztuk Walki w Siewierzu


Regulamin uczestnictwa w zajęciach Szkoły Sztuk Walki w Siewierzu

Ważny od 07.09.2016r.

 

I.Organizator zajęć:

1. Szkoła Sztuk Walki w Siewierzu.

2. Zajęcia sportowe sekcji Kyokushin IBU Karate są prowadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla stylu Kyokushin IBU Karate z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa ćwiczących.

3. Zajęcia prowadzą wyłącznie instruktorzy posiadający odpowiednie kwalifikacje wymagane do prowadzenia tego typu zajęć ( ukończony kurs instruktorski bądź wykształcenie pedagogiczne kierunkowe, odpowiedni staż i postawa moralna, stopień min. 2 kyu).

4. Szkoła prowadzi zajęcia w roku szkolnym /od początku września do końca maja/

II. Warunki bezpieczeństwa, ubezpieczenie NW:

1 .Szkoła Sztuk Walki w Siewierzu nie ubezpiecza członków grupowo.

2. Szkoła Sztuk Walki w Siewierzu wymaga indywidualne ubezpieczenie NW z rozszerzeniem o uprawianie sportów wyczynowych obejmujące sztuki walki, które można bezpośrednio uzyskać w agencjach ubezpieczeniowych lub za pośrednictwem naszej szkoły.

3 . Szkoła Sztuk Walki w Siewierzu ubezpiecza członków od następstw nieszczęśliwych na czas zawodów, zorganizowanych wyjazdowych szkoleń, czy obozów sportowych.

4 . W czasie zajęć ćwiczący ściśle wykonują polecenia instruktora, a opuszczenie sali ćwiczeń jest możliwe tylko za zgodą prowadzącego. Uczestnicy mają również zakaz przebywania w dojo podczas nieobecności instruktora.

5 . Wszelkie kontuzje i inne przypadłości zdrowotne muszą być natychmiast zgłaszane prowadzącemu zajęcia.

III. Warunki uczestnictwa w zajęciach

1. Wpłata składki członkowskiej

2. Aktualna zgoda rodziców/ opiekuna prawnego/ dla osób niepełnoletnich (raz na rok)

3. Aktualne badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza sportowego raz na rok – dotyczy tylko czynnych zawodników.

4. Oświadczenie uczestnika zajęć sportowych, lub prawnego opiekuna nieletniej osoby uczestniczącej w zajęciach sportowych, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sztuk walki. Załącznik nr 2 do regulaminu.

4.Wypełniony kwestionariusz osobowy W przypadku osób niepełnoletnich ten obowiązek spoczywa na prawnych opiekunach uczestnika zajęć.

5.Karate- gi , bądź strój sportowy.

IV. Składki członkowskie

1.Składki członkowskie są normalne (pełne) i ulgowe (rodzinne).

2. Składki członkowskie są opłacane z góry za następny miesiąc . W wyjątkowych przypadkach, w innym stałym terminie ustalonym z organizatorem zajęć.

3. Wpłata składki członkowskiej może nastąpić u instruktora prowadzącego zajęcia, bądź na konto bankowe podane przez instruktora.

4. Składka członkowska jest niepodzielna i jest opłacana za każdy miesiąc w jednakowej wysokości bez względu na ilość treningów w danym miesiącu zgodnie z aktualnym cennikiem podanym w punkcie 5. Nieobecność na treningu lub treningach nie zwalnia z konieczności opłaty składki.

5. Wysokość opłat i składek członkowskich obowiązująca od 01.09.2016 r. to 80 zł miesięcznie składka normalna za 1 osobę, 130 zł miesięcznie – składka członkowska rodzinna za 2 osoby z jednej rodziny i 170 zł miesięcznie - składka członkowska rodzinna za 3 i więcej osób z jednej rodziny.

Adres do korespondencji: Zbigniew Szkopiak 42-470 Siewierz ul. Bytomska 37. Telefon: 691607760. Mail: z.szkopiak@interia.pl